Заштите на Лични Податоци

Права на субјектот на лични податоци


Со овој документ, ние како Контролор на лични податоци – Друштво за трговија и услуги МАДАЛ БАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје (во понатамошен текст Купи Алат), со седиште: ул. Булевар Киро Глигоров 4, со електроснка info@kupialat.mk  – овозможуваме информации за обработката на личните податоци и вашите права поврзани со оваа обработка.


Нашата визија за заштита на личните податоци:

 

Купи Алат посветува големо внимание на заштитата на личните податоци во сите свои деловни процеси, имплементирајќи ги стандардите поставени со прописите за приватност и заштита на личните податоци во Република Македонија, кои се подетално разработени во интерните Политики и процедури кои го сочинуваат системот на заштита на лични податоци на Купи Алат.

 

Политиката за приватност е објавена на нашата интернет страна: https://www.kupialat.mk/index.php?route=information/information&information_id=3

 

Цел на обработување на личните податоци:

 

• Остварување на права и обврски од работен однос или друг договорен однос
• Остварување на право на аплицирање на оглас за вработување и понатамошна обработка на Вашата биографија и пропратни документи
• Вршење достава на Ваша нарачка
• Остварување на правата при користење на услуги од Купи Алат
• Прием и одговор на Ваши барања испратени по маил
• Пост-продажни и маркетинг активности

 

Опис на целта на обработувањето:

 

Наша цел е да Ви го обезбедиме продуктот кој што го имате нарачано. Ние, исто така, може да ги користиме информациите што ги собираме и чуваме за и од Вас за да ни помогне да ги водиме и подобриме услугата спрема клиентот. На пример, дадените информации може да и помогнат на Купи Алат да:

 

• Ви обезбеди најдобра услуга
• бидете сигурни дека Вашата нарачка е примена
• добиваме извештај за тоа колку се квалитетни нашите услуги
• се испитуваат поплаки, правни тврдења и несаканите инциденти
• ги задоволат потребите на клиентите во иднина
• Доколку е потребно од секторот за човечки ресурси ќе биде побарано да подготви статистика за активности на Купи Алат каде што можат и Bашите податоци да бидат предмет на обработка

 


Правен основ за обработка на вашите лични податоци:

 


• Исполнување на законска обврска - Вашите лични податоци ги обработуваме заради законски обврски (пример обврска за чување на персоналното досие на вработените).
• Исполнување на договорна обврска -  Вашите лични податоци ги обработуваме и заради исполнување на договорните обврски кои произлегуваат од Договорот за вработување и заради исполнување на други договорни обврски кои произлегуваат од некој друг комерцијален Договор, но во рамки на прописите утврдени во Законот за заштита на лични податоци и неговите подзаконски акти.
• Легитимен интерес на компанијата – Легитимниот интерес прозилегува од меѓусебен облигационен однос, со цел на негова реализација (на пример: реализација на извршена нарачка)
• Изјава за согласност - Обработката на Вашите податоци, ако не е со законски основ можеме да извршиме само врз основа на Ваша дадена изречна согласност. Во тој случај ќе превземеме соодветни мерки, за благовремено, на транспарентен, разбирлив и лесно достапен начин да Ве известиме за целта на обработката за која ни е неопходна Вашата согласност за да можете да донесете информирана одлука за тоа дали сакате да ни ја дадете согласноста. Дополнително ќе бидете известени за Вашите законски права, како и начинот на повлекување на дадената согласност врз основа на Законот за заштита на личните податоци.

 

Категории на лични податоци кои ние ги обработуваме:

 

Име и презиме
e-mail адреса
Земја
Улица
Град
Држава/Регион
Поштенски код
Телефон
Корисничко име на сметка доколку сакате да направите нарачка како регистриран корисник

 

Права на Корисниците- субјекти на лични податоци

 

Субјектите на личните податоци имаат право да:

 

- бидат информирани за обработката на нивните лични податоци
- да пристапат до нивните лични податоци и
- да ги дополнат, изменат, избришат или да бараат запирање на користењето на нивните лични податоци.

 

Во продолжение, следува детално појаснување во однос на овие права:

 

- Во фукнција на транспарентност, Купи Алат има обврска да го извести корисникот за целите и правната основа на обработката на неговите лични податоци
- Секој корисник има право да пристапи до своите лични податоци

 

Барањето за пристап до податоците се доставува до писмена форма до продажниот салон на Купи Алат или се пополнува на на некој од дигиталните канали на Купи Алат.

 

Купи Алат е должен да одговори на корисникот во рок од 15 дена од денот на примеот на барањето, при што нема обврска повторно да одговори на исто или слично негово барање, ако во меѓувреме нема промени во неговите лични податоци, освен ако изминале шест месеци од денот на доставувањето на претходното барање до новото барање. Доколку коринсикот не добие одогвор на барањето за пристап до лични податоци, може да поднесе барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци пред Агенцијата за заштита на личните податоци. Корисникот има право да бара дополнување, изменување, бришење или запирање на користењето на неговите лични податоци. По барање на корисникот, Купи Алат е должен да ги дополни, измени, избрише или да го запре користењето на личните податоци, ако податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната обработка не во согласност со закон. Независно од тоа дали корисникоот има поднесено барање за дополнување, изменување или бришење на личните податоци, доколку Купи Алат утврди дека личните податоци се нецелосно, неточни или неажурирани, должен е истите да ги дополни, измени или избрише. Купи Алат е должен најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, писмено да го извести субјектот на лични податоци за направените промени.

 

Рок на чување на вашите лични податоци:

 

Должината на времето кога ги чуваме Вашите информации зависи од тоа за каков вид на информации станува збор. Сите податоци поврзани со вработените се чуваат согласно барањата на Законот за работни односи и Законот за архивско работење, односно во временски рок од 45 години. Податоците добиени од потрошувачите или други клиенти преку потпишување на договор се обработуваат за времетраење до исполнување на облигациите од тој договор. Податоците добиени преку изјава на согласност на потрошувач се чуваат се до нивното повлекување, но не и подолго од 10 години каде што е потребно да се обнови добиената согласност од страна на субјектот на личните податоци. Ние ја чуваме нашата евиденција барем за минималниот наведен потребен период на задржување.

 

Категории на обработувачи на кои би можеле да пренесеме лични податоци:

 

• Друштва за осигурување – со цел реализација на права од Вашето приватно осигурување на вработените (здраствено, пензиско или друг тип на осигурување);
• Министерство за економија (со седиште: Јуриј Гагарин 15, Скопје 1000), со цел редовна комуникација со Секторот за заштита на потрошувачите
• Управата за јавни приходи (со седиште бул. Кузман Jосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје), со цел плаќање даноци остварени од продажба на продукти, или плаќање на даноци при правање на наградни игри
• Банки и други финансиски институции – со цел комуникација и регулирање на должничко-побарувачки односи меѓу потрошувачи и Купи Алат и вршење на сметководствени работи поврзани со вработените на Купи Алат
• Организација на потрошувачи на Македонија, во рамките на Министерството за економија(со седиште: ул. „50-та Дивизија“ бр. 10А,),  со цел редовна комуникација, но најчесто информациите кои се споделуваат не се персонализирани
• Министерство за внатрешни работи, (со седиште ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје) во случај на безбедносни инциденти поврзани со потрошувачи, вработени или други лица кои би можеле да бидат вклучени во безбедносни инциденти
• Агенција за заштита на личните податоци (со седиште бул.„Гоце Делчев“бр. 18), во случај на безбедносни инциденти со прoтекување на информации на вработени или корисници
• Финансиска полиција (со седиште: Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3
1000 Скопје), за истражување на нерегуларности
• Нотари, извршители или адвокати, во случаи на потреба од правна помош
• Државен санитарен и здравствен иснспекторат (со седиште Михаил Зонков бб-Скопје), со цел на достава на детали поврзани со извршена или планирана инспекција
• Носители на јавни овластувања, Со цел спроведување на законот, под одредени околности, од Компанијата може да се бара да ги открие Вашите лични податоци доколку тоа го бара со закон или како одговор на валидни барања од јавните органи (на пример, инспекциски служби, суд, обвинителство или друг надлежен орган).

 

Компанијата може да ги открие Вашите лични податоци доколку таквата акција е неопходна за:

 

• Усогласување со некоја законска норма
• Спречување или истражување на можни грешки при давањето на услугите од страна на компанијата
• Заштита на личната безбедност на корисниците на услугата или на јавноста

 

Извори на лични податоци:

 

Ние ги добиваме личните податоци директно од Вас.

 

Автоматско одлучување врз основа на личните податоци:

 

При обработка на личните податоци не се случува автоматско одлучување.

 

Кои се Bашите права?

 

Со цел да ги остварите Вашите права кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (право на пристап, корекција, бришење, ограничување на обработката на Вашите лични податоци, приговор и преносливост), упатете барање на електронската адреса на офицерот за зашитта на личните податоци: vesna@madalbal.com.mk

 

Доколку сметате дека е повредено некое Ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на прекшување на прописите за заштита на личните податоци пред Агенцијата за заштита на личните податоци како надлежен орган за вршење надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на Република Македонија.

 

За сите информации и прашања поврзани со заштитата на Вашите лични податоци, контактирајте го нашиот Офицер за Заштита на Личните Податоци:

 

Весна Талевска
Тел.: 02/315-6989 | 071/368-730
Електронска пошта: vesna@madalbal.com.mk
Адреса: бул. Киро Глигоров бр. 4, 1000 Скопје, Македонија

 

Пристап до GDPR Алатките за управување со Вашите лични податоци можете да најдете овде, а повеќе инфо за тоа што е GDPR можете да најдете овде.

 

Дата центарот во којшто се наоѓаат серверите на ДДХост, кадешто е хостирана нашата веб страна, се во согласност со Safe Harbor правната рамка помеѓу САД-ЕУ, како што е наведено од страна на Министерството за трговија на Соединетите Американски Држави и Европската Унија. Политиката на Приватност за дата ценаторот можете да ја најдете овде.

Loading...
Loading...
Loading...